Reglement Van der Build Pre-sale

Artikel 1. Algemene toelichting

VAN DER BUILD Pre-sale is een verkoopformule waarmee een onroerend goed te koop gesteld wordt via een vrijwillige biedingsprocedure. In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een Pre-sale moment georganiseerd waarbij de kandidaat-bieders de mogelijkheid hebben het onroerend goed te bezichtigen. Het tijdstip en de plaats van het Pre-sale moment worden bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Mits voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar-verkoper kunnen desgevallend voorafgaand aan het Pre-sale moment bijkomende kijkmomenten georganiseerd worden. Tijdens het Pre-sale moment (in geval van nieuwbouwprojecten: uiterlijk tot het einde van het Pre-sale moment) heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen onder gesloten omslag. Uiterlijk een half uur na het afsluiten van het Pre-sale moment worden de gesloten omslagen met de biedingen opengemaakt op de vooraf bekendgemaakte plaats. Elke bieder kan daarbij aanwezig zijn. De eigenaar- verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden. 

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekend gemaakt op www.vanderbuild.be. 

Artikel 3. Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel privé-personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen aan de Pre-sale. Enkel een privé-persoon die ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen. 

Artikel 4. Richtprijs

Er wordt een richtprijs vermeld bij elke eigendom. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze richtprijs. 

Artikel 5. Uitbrengen van een bod

5.1. Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van het modelformulier van aankoopbelofte van VAN DER BUILD (opvraagbaar via de dossierverantwoordelijke van het pand). Biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht te worden. VAN DER BUILD raadt de kandidaat-bieders dan ook aan om voorafgaand aan het Pre-sale moment reeds te informeren bij hun kredietinstelling of een krediet bekomen kan worden voor de aankoop van het pand. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp van de onderhandse verkoopovereenkomst zijn van toepassing op het bod. Dit ontwerp en eventuele bijhorende documenten en/of inlichtingen met betrekking tot het pand zijn raadpleegbaar op de pandpagina op www.vanderbuild.be. 

5.2. Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + 1 euro”), zijn nietig en worden niet in overweging genomen. Aan de bieder wordt gevraagd geen ronde bedragen te bieden, dit om te vermijden dat er twee of meer identieke hoogste biedingen zijn.

5.3. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen; commandverklaring is niet toegestaan. 

5.4. Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de bieder. 

Artikel 6. Verbintenissen van de bieder

6.1. Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf het Pre-sale moment. 

Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de eigenaar-verkoper. 

6.2. Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het bod. 

6.3. Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de in 6.2. vermelde termijn wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder. 

6.4. Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, dan kan VAN DER BUILD, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten aanzien van de hoogste bieder zoals in artikel 6.3 vermeld, op instructie van de eigenaar-verkoper de volgende bieder met het tweede hoogste bod contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder voorbehoud van het voldoen van de in 6.2. vermelde verbintenissen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. VAN DER BUILD kan op verzoek van de eigenaar-verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

7.2. VAN DER BUILD is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat-bieder en/of eigenaar-verkoper. 

Artikel 8. Diverse bepalingen

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het Pre-sale moment verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en biedingsprocedure op een of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren. 

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tenzij het een geschil betreft met een koper/bieder-consument, in welk geval de rechtbank van de woonplaats van de bieder-consument bevoegd is.

Artikel 10. Privacyverklaring

VAN DER BUILD respecteert en draagt zorg voor uw privacy. VAN DER BUILD handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). De persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en om statistische onderzoeken uit te voeren. Gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop VAN DER BUILD persoonsgegevens verwerkt.