Wedstrijdreglement 'win een weekendje weg'

Wedstrijdreglement Van der Build postale mailing voorjaar 2021-weekend (Dewaele Vastgoeddiensten, 01.06.2021 - 30.06.2021)

 

 1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Van der Build postale mailing voorjaar 2021-weekend’ (hierna: de ‘Actie’) van Dewaele Vastgoeddiensten (hierna genoemd ‘de Organisator’), met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0679.481.139, RPR Gent afdeling Kortrijk.

 

 1. De Actie start vanaf 01.06.2021 om 00u01 en eindigt op 30.06.2021 om 23u59 (hierna: de ‘Actieperiode’). Het betreft een tijdelijke actie waarbij door 1 deelnemer een Prijs kan gewonnen worden zoals beschreven in artikel 9: cadeaubon ter waarde van 340,00 EUR voor een verwenweekend in La Butte aux Bois (hierna: ‘Prijs’), dit naar aanleiding van een wedstrijd zonder aankoopverplichting.

 

 1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor iedere natuurlijke persoon die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna vernoemde personen.
   
 2. Deelname aan de wedstrijd is uitgesloten:

 

a) voor medewerkers en/of inwonende partners en gezinsleden van de Organisator, of van een kantoor verbonden aan Dewaele Vastgoedgroep (nl.: Dewaele vastgoed met advies, Turner, de Syndic of soldandset.be);

b) alsmede voor elke persoon die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze Actie.

 

 1. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de deelnemer het vakje - voorzien op de postale mailing - weg te krassen en de code die vervolgens zichtbaar wordt online in te geven op het invulformulier dat terug te vinden is op www.vanderbuild.be/weekend en dit binnen de Actieperiode. Op het invulformulier moet de deelnemer een antwoord geven op de wedstrijdvraag.
   

De wedstrijdvraag luidt als volgt: “Hoeveel Van der Build panden werden met deze actie aangeschreven in Vlaanderen en Brussel?”

De winnaar van de Prijs is de deelnemer die binnen de Actieperiode aan alle voornoemde voorwaarden heeft voldaan én het correcte antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag (of die dit antwoord het dichtst benaderen). 

 

 1. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van huidig Reglement en de toepassing ervan te aanvaarden.

 

 1. Het aantal deelnemers aan deze Actie is onbeperkt. Er kan tijdens de Actieperiode slechts éénmaal deelgenomen worden en er kan slechts één keer gewonnen worden per persoon, per postadres en per e-mailadres. 

 

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten:
  a) wanneer (een vermoeden bestaat dat) de deelnemer vals speelt of op enige (andere) wijze de bepalingen van huidig Reglement overtreedt;
  b) wanneer een deelnemer gebruik maakt van ongeldige en/of vervalste persoonsgegevens;
  In deze gevallen kan de deelnemer geen enkele aanspraak doen gelden jegens de Organisator.

 

 1. De Prijs:

 

De Organisator zal alles in het werk stellen om de winnaar maximaal binnen de 14 dagen na afloop van de Actieperiode per e-mail te verwittigen van diens winst. Na bekendmaking van de winst, zal de winnaar tevens in het bezit gesteld worden van een bon ter waarde van 340,00 EUR voor een verwenweekend in La Butte aux Bois. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging en/of verlies van briefwisseling per post verstuurd. 

 

 1. De Prijs is persoonsgebonden en niet inruilbaar voor geld en/of andere prijzen. De Prijs is ondeelbaar en kan enkel worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Een Prijs die om een of andere reden niet kan worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in geval van weigering door de winnaar), blijft eigendom van de Organisator.

 

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren indien de hoger genoemde Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is of niet meer kan worden uitgekeerd.
   
 2. Elke deelnemer die aan de Actie wenst deel te nemen, dient akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement. Dit reglement vormt de overeenkomst tussen de deelnemer en de Organisator. Bij elke deelname aan de Actie dient de Organisator persoonsgegevens van de deelnemer te verwerken. De verwerkingen van persoonsgegevens die de Organisatie doet met het oog op de organisatie van de Actie, worden gedaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer (bv. de Organisator kan de deelnemer informeren omtrent het verloop van de wedstrijd).

 

Voorts wordt aan elke deelnemer van deze Actie toestemming gevraagd of diens persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator, ‘Dewaele vastgoed met advies’, ‘Turner’, Van der Build, en/of ‘de Syndic en/of ‘soldandset.be’’, waarbij de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving zullen worden behandeld.

 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden desgevallend opgenomen in een databank en kunnen gebruikt worden met het oog op de promotie van de activiteiten van de Organisator, en/of van ‘Dewaele vastgoed met advies’, ‘Turner’, Van der Build, de ‘Syndic’ en ‘soldandset.be’. U kan zich steeds uitschrijven voor dergelijke communicatie.

 

De winnaar van de wedstrijd erkent dat de Organisator een gerechtvaardigd belang heeft om zijn/haar naam, foto’s, en/of winnende antwoord te reproduceren en te publiceren in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Organisator, zonder enige territoriale beperking en via eender welk kanaal. De winnaar erkent en aanvaardt dat de Organisator hem/haar hiertoe geen vergoeding verschuldigd is.

 

De hierboven aangehaalde verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy- en Cookie Policy van de Organisator. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dewaelevastgoedgroep.be/privacybeleid.

 1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade veroorzaakt door de deelname aan de Actie of  uit het gebruik van de Prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator. Voor zover wettelijk mogelijk, sluit de Organisator iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig uit.

 

 1. De Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer dienaangaande enige aanspraken jegens de Organisator kan laten gelden.

 

 1. Klachten en/of vragen omtrent dit Reglement kunnen gestuurd worden naar marketing@dewaele.com.

 

 1. Huidig Reglement en de Actie zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van eventuele geschillen omtrent de toepassing en/of interpretatie van huidig Reglement en/of deze Actie zijn enkel de rechtbanken van het ressort Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.


 

                                                                                               Opgemaakt op 28.05.2021 te Izegem