Wedstrijdreglement winactie Boxy-menu

Wedstrijdreglement Boxy-menu (Dewaele Vastgoeddiensten, 01.01.2021 - 31.12.2021)

 1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Boxy-menu’ (hierna: de ‘Actie’) van Dewaele Vastgoeddiensten (hierna genoemd ‘de Organisator’), met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0679.481.139, RPR Gent afdeling Kortrijk.

 

 1. De Actie start vanaf 01.01.2021 om 00 u 01 en eindigt op 31.12.2021 om 23 u 59 (hierna: de ‘Actieperiode’). Het betreft een tijdelijke actie waarbij door 1 deelnemer/kwartaal een Prijs kan gewonnen worden zoals beschreven in artikel 9: afhaalmenu voor 2 personen (hierna: ‘Prijs’), dit naar aanleiding van een wedstrijd zonder aankoopverplichting.

 

 1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor iedere natuurlijke persoon die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna vernoemde personen.
   
 2. Deelname aan de wedstrijd is uitgesloten:

a) voor medewerkers en/of inwonende partners en gezinsleden van de Organisator, of van een kantoor verbonden aan Dewaele Vastgoedgroep (nl.: Dewaele vastgoed met advies, Turner, de Syndic of soldandset.be);

b) alsmede voor elke persoon die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze Actie.

 1. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de deelnemer het wedstrijdformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen binnen de Actieperiode op www.vanderbuild.be/winactie. De wedstrijd bestaat uit een wedstrijdvraag, die verschillend is per kwartaal:

De wedstrijdvraag voor de periode 01.01.2021 - 31.03.2021 luidde als volgt: “Wat is de som van alle verkoopprijzen van de woningen die door Van der Build in 2020 werden verkocht?”

De wedstrijdvraag voor de periode 01.04.2021 - 30.06.2021 luidde als volgt: “Hoeveel kilometers staan er op de kilometerteller van de oldtimer die afgebeeld staat op deze foto?

De wedstrijdvraag voor de periode 01.07.2021 - 30.09.2021 luidt als volgt: Hoeveel slagen heeft Stefaan Coucke, COO van Van der Build, nodig om 18 holes te spelen tijdens de B2B-wedstrijd van 22.09.2021 op Damme Golf & Country Club (Championship Course)? 

De schiftingsvraag voor de periode 01.07.2021 - 30.09.2021 luidt als volgt: In hoeveel tijd (uitgedrukt in minuten) speelt Stefaan Coucke, COO van Van der Build, de B2B- wedstrijd (18 holes) in Damme Golf & Country Club?

De wedstrijdvraag voor de periode 01.10.2021 - 31.12.2021 luidt als volgt: “Hoeveel champagnekurken zitten er in de vaas (afgebeeld op de foto)?”


De schiftingsvraag voor de periode 01.10.2021 - 31.12.2021 luidt als volgt: “Hoeveel websitebezoekers zal de website van Van der Build (nl.: www.vanderbuild.be) gehad hebben in 2021?”

De winnaar van de Prijs is de deelnemer die binnen de Actieperiode het correcte antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag van het desbetreffende kwartaal (of die dit antwoord het dichtst benadert). 

 

 1. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van huidig Reglement en de toepassing ervan te aanvaarden.

 

 1. Het aantal deelnemers aan deze Actie is onbeperkt. Er kan tijdens de Actieperiode meerdere keren deelgenomen worden, maar er kan slechts één keer gewonnen worden per persoon, per postadres en per e-mailadres. 

 

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten:
  a) wanneer (een vermoeden bestaat dat) de deelnemer vals speelt of op enige (andere) wijze de bepalingen van huidig Reglement overtreedt;
  b) wanneer een deelnemer gebruik maakt van ongeldige en/of vervalste persoonsgegevens;
  In deze gevallen kan de deelnemer geen enkele aanspraak doen gelden jegens de Organisator.

 

 1. De Prijs:

De Organisator zal alles in het werk stellen om de winnaars maximaal binnen de 14 dagen na afloop van de Actieperiode telefonisch, per post, per e-mail of via social media te verwittigen van diens winst. Na bekendmaking van de winst, zullen de winnaars tevens in het bezit gesteld worden van een bon voor een afhaalmenu van Kristof en Stefan Boxy voor 2 personen ter waarde van 300 EUR incl. wijnen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging en/of verlies van briefwisseling per post verstuurd. 

 

 1. De Prijs is persoonsgebonden en niet inruilbaar voor geld en/of andere prijzen. De Prijs is ondeelbaar en kan enkel worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Een Prijs die om een of andere reden niet kan worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in geval van weigering door de winnaars), blijft eigendom van de Organisator.

 

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren indien de hoger genoemde Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is of niet meer kan worden uitgekeerd.
   
 2. Elke deelnemer die aan de Actie wenst deel te nemen, dient akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement. Dit reglement vormt de overeenkomst tussen de deelnemer en de Organisator. Bij elke deelname aan de Actie dient de Organisator persoonsgegevens van de deelnemer te verwerken. De verwerkingen van persoonsgegevens die de Organisatie doet met het oog op de organisatie van de Actie, worden gedaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer (bv. de Organisator kan de deelnemer informeren omtrent het verloop van de wedstrijd).

Voorts wordt aan elke deelnemer van deze Actie toestemming gevraagd of diens persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator, ‘Dewaele vastgoed met advies’, ‘Turner’, Van der Build, en/of ‘de Syndic en/of ‘soldandset.be’’, waarbij de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving zullen worden behandeld.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden desgevallend opgenomen in een databank en kunnen gebruikt worden met het oog op de promotie van de activiteiten van de Organisator, en/of van ‘Dewaele vastgoed met advies’, ‘Turner’, Van der Build, de ‘Syndic’ en ‘soldandset.be’. U kan zich steeds uitschrijven voor dergelijke communicatie.

De winnaars van de wedstrijd erkennen dat de Organisator een gerechtvaardigd belang heeft om hun naam, foto’s, en/of winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Organisator, zonder enige territoriale beperking en via eender welk kanaal. De winnaars erkennen en aanvaarden dat de Organisator hen hiertoe geen vergoeding verschuldigd is.

De hierboven aangehaalde verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy- en Cookie Policy van de Organisator. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dewaelevastgoedgroep.be/privacybeleid.

 1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade veroorzaakt door de deelname aan de Actie of  uit het gebruik van de Prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator. Voor zover wettelijk mogelijk, sluit de Organisator iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig uit.

 

 1. De Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer dienaangaande enige aanspraken jegens de Organisator kan laten gelden.

 

 1. Klachten en/of vragen omtrent dit Reglement kunnen gestuurd worden naar marketing@vanderbuild.be.

 

 1. Huidig Reglement en de Actie zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van eventuele geschillen omtrent de toepassing en/of interpretatie van huidig Reglement en/of deze Actie zijn enkel de rechtbanken van het ressort Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

                                                                                             

Opgemaakt op 22.09.2021 te Izegem.